Làm thế nào để sửa lại thông tin thanh toán sau khi đã trả phòng?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Lễ tân > Khách đã đi > Undo checkout

Bạn chọn Undo checkout để chuyển phòng về trạng thái trước khi checkout(checkin lại).

Bạn nhập lý do xác nhận Undo checkout và chọn Thực hiện để chuyển phòng về trạng thái checkin.

Sau khi thực hiện Undo checkout, phòng trở về trạng thái checkin. Bạn có thể xóa thanh toán đi để thực hiện thanh toán khác vỡi những thông tin như thay đổi giảm giá, đổi hình thức thanh toán.

Có thể thay đổi các chức năng khác của phòng đã trả.

Sau khi đã thực hiện thay đổi bạn có thể sửa lại ngày trả phòng trong quá khứ của khách.

Chọn phòng quên trả phòng > Chi tiết > Tab Tổng hợp và chọn hình cây bút để sửa ngày đi cho khách.

Màn hình hiển thị form điều chỉnh ngày đi của khách. Bạn chọn ngày đi đúng với ngày đi của khách và lưu lại.

Đổi ngày checkout thành công.