Để xem sổ chi tiết tiền mặt/ sổ chi tiết tiền gửi theo thời gian

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Click Thu chi > Sổ chi tiết tiền mặt > Chọn khỏang thời gian muốn xem / Click chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc > Click Tìm kiếm

Tương tự để xem sổ chi tiết tiền gửi Click Quỹ tiền gửi >Sổ chi tiết tiền gửi

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *