Làm thế nào để thêm mới một công ty?

Thêm trong cấu hình với tài khoản quản lý

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Marketing > Công ty

 

Màn hình hiển thị danh sách các công ty đã khai báo trong hệ thống.

 

Màn hình hiển thị Form thêm mới và nhập đầy đủ thông tin. Sau đó click Thêm

 

Thêm công ty với tài khoản nhân viên.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Sơ đồ phòng > Chi tiết phòng.

 

Màn hình hiển thị thông tin chi tiết phòng.

Màn hình hiển thị Form thêm mới công ty. Nhập thông tin và click Thêm

Sau đó, màn hình sẽ hiển thị và click Button Lưu