Làm thế nào để thêm một đặt phòng mới vào đoàn?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn -> Thông tin phòng->Thêm đặt phòng

Hệ thống sẽ chuyển tới màn hình thêm khách lẻ, bạn nhập thông tin của booking muốn thêm vào đoàn