Làm thế nào để biết được công suất sử dụng phòng trong ngày?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Thống kê

Bạn chọn Tab Thống kê để xem công suất sử dụng phòng trong ngày.

2