Làm thế nào để biết được công suất sử dụng phòng/loại phòng?

Ý nghĩa: Giúp khách sạn theo dõi hiệu suất bán phòng, giá bán phòng, doanh thu phòng khách sạn theo thời gian. Giúp bộ phận kinh doanh có được con số cụ thể và nắm được tình hình hình bán phòng của khách sạn.

Để xem công suất phòng trong một khoảng thời gian bất kỳ sử dụng những báo cáo:

  • Phần Thống kê nằm trên thanh menu
  • Báo cáo công suất phòng (nằm trong báo cáo tổng hợp)
  • Báo cáo phòng trống theo loại (nằm trong báo cáo tổng hợp)
  • Biểu đồ doanh thu theo loại phòng (nằm trong báo cáo biểu đồ)

Phần Thống kê

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Thống kê

Bạn chọn Tab Thống kê để xem công suất sử dụng phòng trong ngày.

2

Báo cáo công suất phòng 

Thao tác: Đăng nhập >> Báo cáo (xem thêm báo cáo) >> Báo cáo công suất phòng

Cho phép người dùng xem được công suất phòng với một khoảng thời gian theo ngày bất kỳ. Người dùng có thể xem được tổng số lượt phòng bán theo ngày, xem được khoản doanh thu dự kiến và thực thu được trong ngày đó ( chú ý: công suất tính theo lượt book phòng)

Ghi chú  Tổng: Tổng số phòng sẵn sàng,Công suất(%)= Đã bán*100/Tổng, Giá TB / đã bán=D.thu phòng/Đã bán, Giá TB / sẵn sàng=D.thu phòng/Tổng, D.thu phòng: Tổng tiền phòng từng ngày (không bao gồm phần giảm giá), D.thu khác: doanh thu dịch vụ, Thực thu: tổng tiền thanh toán trong ngày

 

Báo cáo phòng trống theo loại 

Thao tác: Đăng nhập >> Báo cáo (xem thêm báo cáo) >> Phòng trống theo loại

Thống kê tình trạng phòng sẵn sàng, phòng trống, phòng đã bán theo từng loại phòng và từng ngày. Tính công suất theo từng loại phòng để người dùng có cái nhìn tổng quan về tình trạng hoạt động của các loại phòng hiện tại.

Biểu đồ doanh thu theo loại phòng 

Thao tác: Đăng nhập >> Báo cáo (xem thêm báo cáo) >> DT theo loại phòng

Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê công suất để so sánh tình hình hoạt động của các loại phòng ở hiện tại với khoảng thời gian trước đó