Làm thế nào để biết được tình hình sử dụng phòng của khách sạn trong ngày?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Thống kê

Bạn chọn Tab Biểu đồ thống kê để xem tình hình Hoạt động trong ngày.

1

Hoặc chọn Tab Thống kê để xem.

2