Làm thế nào để bỏ báo phòng bẩn qua ngày?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Hệ thống > Thời gian

Bạn chọn Thời gian để có thể thiết lập cài đặt.

 

 

Bạn bỏ tích chức năng báo phòng bẩn qua ngày. Như vậy, khi qua ngày, phòng đang có khách checkin sẽ không chuyển sang trạng thái bẩn. Trường hợp bạn muốn thông báo bẩn qua ngày, bạn chỉ cần làm thao tác tích chọn nút đó.