Làm thế nào để cài đặt các thông báo gửi về điện thoại?

Cài đặt

Để cài đặt các ứng dụng của App, bạn chọn biểu tượng bánh xe trên màn hình.

IMG_0769

 

Màn hình hiển thị các chức năng cài đặt.

  • Thay đổi ngôn ngữ: Hệ thống hỗ trợ hai ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt.

^CA8D20485FEF0F469CA85C65F41FD39213E8671E4B587A1A29^pimgpsh_fullsize_distr

 

  • Cài đặt thông báo: Bạn chọn Thông báo

^CA8D20485FEF0F469CA85C65F41FD39213E8671E4B587A1A29^pimgpsh_fullsize_distr

 

Bạn tích chọn các thông báo muốn nhận. Trường hợp muốn bỏ một thông báo, bạn tích chọn thông báo đó.

IMG_0772

 

  • Thay đổi khách sạn:

^CA8D20485FEF0F469CA85C65F41FD39213E8671E4B587A1A29^pimgpsh_fullsize_distr

 

Bạn chọn khách sạn muốn xem báo cáo, App sẽ tự động thay đổi khách sạn.

IMG_0777

 

  • Thoát khỏi App:

^CA8D20485FEF0F469CA85C65F41FD39213E8671E4B587A1A29^pimgpsh_fullsize_distr