Làm thế nào để cập nhật giá lên các kênh bán phòng?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống  > Quản lý phân phối > Cập nhật giá

rate1

 

Màn hình chuyển đến trang web của STAAH, đăng nhập để tiếp tục.

rate2

 

Thực hiện Bulk update  giá lên các kênh bán phòng theo các bước sau:

rate3.1

 

Nhập khoảng thời gian cập nhật giá phòng.

rate4

Nhập giá bán theo các ngày trong tuần.

rate5

Cập nhật giá thành công. Chờ khoảng 5 phút và hãy lên các kênh online để kiểm tra giá phòng.