Làm thế nào để cấu hình giờ nhận phòng và giờ trả phòng mặc định?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Hệ thống > Thời gian

 

 

Màn hình hệ thống

Bạn chọn Hệ thống sau đó chọn Thời gian để thiết lập thời gian nhận và trả phòng mặc định.

 

Màn hình thời gian

Bạn di chuyển đến mục thời gian mặc định nhận phòng/trả phòng của khách sạn.

 

Bạn tích chọn sử dụng giờ mặc định, sau đó thiết lập giờ nhận và trả phòng mặc định của khách sạn.

Sau đó nhấn nút lưu để hoàn thành cài đặt.