Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin của công ty?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Marketing > Công ty

 

Sau đó chọn Hệ thống, chọn công ty. Màn hình sẽ hiển thị danh sách các công ty. Chọn nút Sửa để thay đổi thông tin công ty

Màn hình hiển thị Form Sửa thông tin. Nhập thông tin để sửa và Click Lưu