Làm thế nào để chuyển phòng?

Cách 1: chuyên phòng từ màn hình Dashboard

Đăng nhập > Thông tin chung > chọn khách đã gán phòng ở màn hình Sẽ đến/Sẽ đi/Quá hạn sẽ đến/ Khách đang ở > click biểu tượng ba chấm ở góc bên phải của phòng đã chọn > chuyển phòng

 

 

Hiển thị màn hình Chuyển phòng > chọn phòng muốn chuyển sang > Click Thực hiện

Cách 2: chuyển phòng trong sơ đồ chi tiết

Thao tác: Đăng nhập> Sơ đồ phòng > chọn phòng cần chuyển > Click chuyển phòng

Hiển thị màn hình chuyển phòng > thao tác như trên Dashboar

 

Cách 3: Chuyển phòng trên sơ đồ timeline

Thao tác:Đăng nhập > Sơ đồ timeline >  kéo thả phòng muốn chuyển di chuyển đến phòng định chuyển qua

Nhận lý do và xác nhận chuyển phòng