Làm thế nào để đăng kí tài khoản kết nối kênh bán phòng?

Thao tác: Quản lý thanh toán > quản lý module.

11

 

Tại mục quản lý module tích chọn sử dụng chức năng kết nối kênh bán phòng online ezCms.

 

12

 

Bạn nhấn F5 để tải lại trang, và sau đó click chuột vào quản lý kênh phân phối chọn mục cấu hình.

Màn hình cấu hình:

Màn hình sẽ hiển thị thông báo như sau:

13

 

Bạn click nút đăng kí để bắt đầu tạo tài khoản kết nối kênh bán phòng.

Giao diện form đăng kí hiển thị như sau:

15

 

Bạn nhập đầy đủ thông tin tài khoản vào form sau đó nhấn nút lưu để hoàn tất việc đăng kí.

Giao diện màn hình sau khi đăng kí tài khoản thành công:

16

 

 

Sau khi đăng kí thành công bạn có thể hủy đăng kí hoặc sửa thông tin tài khoản.

Để chỉnh sửa thông tin tài khoản, bạn click nút sửa màn hình sẽ hiển thị form sửa thông tin tài khoản như sau:

17

Sau khi chỉnh sửa thông tin bạn click nút lưu để hoàn tất chỉnh sửa.