Làm thế nào để đăng xuất tài khoản khỏi ứng dụng?

Chức năng đăng xuất khỏi úng dụng.

Thao tác: Chọn Menu hoặc vuốt màn hình sang bên phải.

32

 

Trên menu chức năng, bạn click Thoát để thoát ứng dụng.

Lưu ý: Khi thoát ứng dụng, bạn sẽ không nhận được các thông báo từ App

50

 

Xác nhận để thoát khỏi ứng dụng.

8