Làm thế nào để đổi lại email chủ khách sạn?

Điều kiện: Đăng nhập với tài khoản chủ khách sạn.

Thao tác:  Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Thông tin chủ khách sạn.

 

Sau khi chọn cấu hình sẽ hiển thị màn hình cấu hình khách sạn

 

 

Sau đó, chọn thông tin chủ khách sạn. Màn hình sẽ hiển thị thông tin chủ khách sạn và chọn biểu tượng bút chì để thay đổi email khách sạn

 

Nhập các thông tin để đổi lại email và click Lưu để lưu thông tin mới

Sau khi thay đổi thành công, sẽ có email xác nhận gửi về cho cả email cũ và email mới

 

Và hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập lại với email mới để tiếp tục sử dụng phần mềm