Làm thế nào để đổi tên phòng?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Danh sách phòng

Sau khi chọn cấu hình sẽ hiển thị màn hình cấu hình khách sạn

Chọn Danh sách phòng và chọn 1 phòng. Click vào ba chấm, chọn Sửa để thay đổi thông tin phòng

 

 

Màn hình sẽ hiển thị form để thay đổi thông tin phòng. Thực hiện các thay đổi về thông tin phòng và lưu lại.