Làm thế nào để đổi tên phòng?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Danh sách phòng > Sửa

1

 

Tab Danh sách phòng

Bạn chọn Tab Danh sách phòng và chọn Sửa để thay đổi thông tin phòng

2

 

Màn hình Sửa phòng

Thay đổi tên phòng, loại phòng, vị trí phòng và lưu lại.

3