Làm thế nào để đổi trưởng đoàn?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Khách đoàn > Đoàn đang đặt/Đoàn đang ở

Bạn tìm kiếm đoàn muốn đổi trưởng đoàn, click dấu mũi tên để xem các chức năng của đoàn.

45

Bạn chọn Chi tiết đoàn để vào xem thông tin đoàn.

46

 

Màn hình chi tiết đoàn

Bạn chọn tab Thông tin chung

47

Bạn click chọn trưởng phòng khác và lưu lại.

48

Đổi trưởng đoàn thành công.

49(1)

Đổi trưởng phòng thành công.