Làm thế nào để dọn dẹp phòng bẩn sau khi khách đi?

1. Dọn phòng trên sơ đồ phòng

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Chọn phòng bẩn cần dọn trên sơ đồ phòng > Chọn chức năng làm sạch phòng

 

Sau khi chọn chức năng Làm sạch phòng, phòng bẩn chuyển sang trạng thái sạch

 

2. Dọn phòng trong menu Buồng phòng

Thao tác: Đăng nhập > Buồng phòng > Tình trạng phòng > Tích chọn phòng cần làm sạch > Làm sạch