Làm thế nào để gán phòng cho khách?

Cách 1: Gán phòng từ màn hình sơ đồ timeline: Đăng nhập hệ thống > Chọn sơ đồ xem theo thời gian

Số 2 ở hàng loại phòng Single dưới cột ngày 24 là số đặt phòng Single trong ngày 24 mà chưa được gán phòng

Bạn click vào ô có số 2 để xem các phòng booking theo loại phòng chưa gán trong ngày hôm đó

Bạn chọn Gán phòng để gán phòng cho khách

Bạn chọn phòng cho khách và chọn Lưu để thay đổi lại

Phòng khách đặt đã được gán phòng hoàn tất

Cách 2: Gán phòng từ màn hình Dashboard

1.

Đăng nhập > Thông tin chung > Sẽ đến/Quá hạn sẽ đến: phòng nào chưa gán thì tên phòng sẽ hiển thị đỏ > click biểu tượng gán phòng

 

 

 

2.

Đăng nhập > Thông tin chung > Sẽ đến/ Quá hạn sẽ đến để chọn phòng chưa gán > click Biểu tượng ba chấm phía cuối bên phải của phòng muốn gán > Click Gán phòng

 

 

Hiển thị màn hình gán phòng > chọn phòng > Click Lưu

 

Cách 3: Gán phòng từ module Lễ tân: Đăng nhập hệ thống > Chọn Lễ tân > Đặt phòng

 

Bạn chọn mũi tên bên phải phòng cần gán > Chọn gán phòng.

Bạn chọn phòng cho khách và chọn Lưu để lưu thay đổi lại.