Làm thế nào để gán phòng trên sơ đồ phòng Calendar?

Thực hiện gán phòng

Thao tác: Chọn Menu  >> Chọn Calendar

31

 

Màn hình hiển thị các đặt phòng chưa gán, Click để gán phòng:

calendar2

 

Sau đó bạn chọn booking muốn gán phòng.

assign1

 

Bạn chọn phòng muốn gán rồi click Update để thoàn thành gán phòng

35