Làm thế nào để ghép đoàn?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt-> Click [GHÉP ĐOÀN]

Tìm kiếm đoàn -> Chọn đoàn muốn ghép -> Click [GHÉP ĐOÀN]

Chọn trưởng đoàn-> Click [THỰC HIỆN]