Làm thế nào để in hóa đơn cho đoàn?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Thanh toán

 

Xem hóa đơn cả đoàn theo chặng dự kiến

 

Xem hóa đơn từng phòng

In biên lai