Làm thế nào để kích hoạt module Quản lý bán hàng

Để kích hoạt tính năng Quản lý nhà hàng:

Thao tác: Icon Menu > Quản lý thanh toán:

Tại màn hình Quản lý Module, kích hoạt tính năng Quản lý nhà hàng/POS

Sau khi kích hoạt tính năng Quản lý nhà hàng, click [Đồng ý] để xác nhận

Sau khi kích hoạt tính năng Quản lý bán hàng, click vào Quản lý bán hàng trên Menu để thao tác.