Làm thế nào để mở lại các phòng đã ngừng bán trên kênh online?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống  > Quản lý phân phối > Cập nhật giá

rate1

 

Màn hình chuyển đến trang web của STAAH, đăng nhập để tiếp tục.

rate2

 

Thực hiện mở các phòng đã Stop Sell theo các bước sau:

stopsell1

 

Nhập khoảng thời gian đã ngừng bán phòng hoặc thời gian mở phòng

stpsell

 

Chọn  chức năng Remove Stopsell.

removestopsell

 

Mở phòng đã ngừng thành công. Chờ khoảng 5 phút và lên các kênh online để kiểm tra tình trạng bán phòng.