Làm thế nào để ngừng bán phòng trong một khoảng thời gian?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống  > Quản lý phân phối > Cập nhật giá

rate1

 

Màn hình chuyển đến trang web của STAAH, đăng nhập để tiếp tục.

rate2

 

Thực hiện Stop Sell trên các kênh bán phòng theo các bước sau:

stopsell1

 

Nhập khoảng thời gian ngừng bán phòng.

stpsell

 

Có thể chọn ngày ngừng bán trong tuần.

stopsell3

 

Ngừng bán phòng thành công. Chờ khoảng 5 phút và lên các kênh online để kiểm tra tình trạng bán phòng.