Làm thế nào để nhận phòng khách đoàn?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt -> Chi tiết đoàn -> Chọn các phòng ở trạng thái đã gán phòng -> Click [NHẬN PHÒNG]

Thông báo nhận phòng thành công