Làm thế nào để quản lý chuỗi khách sạn trên app?

Chức năng chọn khách sạn.

Trên menu của App, bạn click Chọn khách sạn

48

 

Màn hình hiển thị tất cả các khách sạn trong chuỗi khách sạn của bạn.

49

 

Sau khi chọn khách sạn, màn hình trở về thông tin chung của khách sạn đó.

17