Làm thế nào để sắp xếp sơ đồ phòng theo tầng?

Bước 1: Khởi tạo tầng

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Danh sách tầng > Thêm mới tầng

 

Bạn nhập thông tin tầng và Click Tạo mới để hoàn thành tạo tầng.

 

Bước 2: Sắp xếp thứ tự tầng

Màn hình Danh sách tầng

Bạn click một tầng và thực hiện thao tác kéo thả để thay đổi vị trí của các tầng.

 

Bước 3: Sắp xếp phòng theo tầng

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Danh sách phòng

Màn hình Danh sách phòng

Bạn click Sắp xếp phòng để thay đổi vị trí các phòng trên sơ đồ phòng.

 

Bạn thực hiện thao tác kéo thả để thay đổi vị trí của phòng

 

Màn hình sơ đồ phòng

Bạn chọn chức năng xem sơ đồ phòng theo tầng.