Làm thế nào để sửa giá của từng loại phòng?

Thao tác : Cấu hình >Loại phòng > Cấu hình giá

 

 

Chọn Loại phòng, sau đó chọn cấu hình giá của loại phòng muốn sửa giá

 

 

Chọn chính sách giá cần sửa. Click [Giá sử dụng trọn ngày] để thay đổi giá.

 

 

Sau khi đã sửa giá, Click icon [Lưu] để lưu giá mới.