Làm thế nào để sửa giá từng ngày cho phòng Checkin/ Booked?

Lưu ý: Không áp dụng lược đồ giá với phòng ở theo giờ và qua đêm

  1. Phòng ở theo ngày

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Phòng Booked/Checkin > Chi tiết phòng > Giá

 

 

Để thay đổi giá của phòng Booked/ Checkin, bạn sửa trong chi tiết phòng

Bạn có thể sửa giá từng ngày trong lược đồ giá

 

 

Hoặc sử dụng chức năng thay đổi giá nhanh để sửa giá phòng

Sau khi thực hiện sửa giá, bạn chọn Kết thúc để lưu lại

  1. Phòng ở theo tuần/tháng

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Phòng Booked/Checkin > Chi tiết phòng > Giá

Với phòng ở theo tuần/ tháng, bạn cũng có thể thay đổi giá từng ngày hoặc thay đổi giá nhanh tương tự với phòng ở theo ngày trong chi tiết phòng