Làm thế nào để tách phòng khách đoàn?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn -> Thông tin phòng-> chọn phòng muốn gỡ khỏi đoàn-> Click gỡ phòng khỏi đoàn