Làm thế nào để tạo hóa đơn bán hàng

Sau khi kích hoạt module quản lý bán hàng

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Quản lý bán hàng > Tạo hóa đơn

Hiển thị màn hình tạo hóa đơn > click sản phảm > Nhập thông tin khách, hình thức thanh toán > Lưu hóa đơn