Làm thế nào để tạo thẻ cho khách khi nhận phòng?

Thao tác: Vào Cấu hình > Hệ thống > Kết nối thiết bị

Màn hình hệ thống

Bạn chọn mục cấu hình để cài đặt sử dụng thẻ khi đặt phòng.

Màn hình kết nối thiết bị

Bạn chọn kết nối thiết bị để sử dụng khóa từ.

Chọn kết nối loại khóa từ mà khách sạn bạn sử dụng và tích chọn ô hoạt động.

Màn hình Danh sách phòng

Bạn chọn những phòng có tích hợp ổ khóa để sử dụng

Màn hình sơ đồ phòng chi tiết

  • Đặt phòng và tạo thẻ cho khách:

Bạn vào sơ đồ chi tiết và tiến hành đặt phòng và tạo thẻ cho khách:

Màn hình sẽ hiển thị giao diện như sau:

Bạn điền thông tin khách hàng và click button nhận phòng cho khách.

Sau đó sẽ hiển thị thông báo xác nhận như sau :

Bạn tích vào ô nhận phòng và tạo thẻ sau đó chọn button nhận phòng.

Màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận :

 

Bạn chọn đồng ý để hoàn tất việc tạo thẻ cho khách.