Làm thế nào để tạo thẻ cho phòng khách đoàn?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn -> Thông tin phòng-> Chọn thao tác để tạo thẻ cho đoàn