Làm thế nào để trả phòng cho khách đoàn?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn -> Thông tin phòng -> Chọn các phòng đang ở trạng thái checkin -> Click trả phòng

Nếu chọn phòng cuối cùng đang checkin mà chưa thanh toán hết tiền phòng hệ thống hiện thông báo yêu cầu thanh toán

Nếu phòng đã chọn không phải là phòng cuối cùng đang ở thì hệ thống cho phép [thanh toán và trả phòng] như khách lẻ hoặc [Vẫn trả phòng]

Khi tổng tiền cả đoàn đến hiện tại là 0 hệ thống cho phép trả phòng cuối cùng đang ở