Làm thế nào để thanh toán cho khách đoàn?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn -> Thanh toán-> Click Thêm thanh toán

 

Chọn phòng thanh toán, Chọn loại , hình thức thanh toán, Tiền tệ, Nhập số tiền -> Click [THANH TOÁN]

Bạn có thể xem hóa đơn, xem biện lai  hoặc xóa thanh toán đã tạo