Làm thế nào để thanh toán gia hạn sử dụng phần mềm cho khách sạn?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống với tài khoản chủ khách sạn > Quản lý thanh toán

 

Màn hình quản lý module

Bạn chọn các module muốn thanh toán và thời gian thanh toán. Hệ thống sẽ tự
động tính ra số tiền tương ứng bạn phải thanh toán.

 

Bạn click Thanh toán để thực hiện thanh toán.

 

Click Thanh toán qua ONEPAY, hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn thẻ thanh toán

Bạn lựa chọn thanh toán bằng thẻ ATM hoặc các loại thẻ visa.

 

 

Màn hình hiển thị:

 

5

 

Bạn nhập đầy đủ thông tin thẻ  và chuyển sang bước tiếp theo.

6

 

Bạn nhập chuỗi hệ thống tự động sinh ra, chọn chấp nhận điều khoản và click Thanh
toán.

7

 

Sau đó hệ thố ng ONEPAY sẽ gửi cho bạn mã giao dị ch về số điện thoại c ủa bạn, b ạ n
nhập mã giao dị ch và click Thanh toán để hoàn tất.

8

 

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tự động cộng tiền và số ngày sử dụng vào phần mềm.

9