Làm thế nào để thanh toán tiền cho khách?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Chi tiết phòng > Chọn Tab Thanh toán

Khách thanh toán hết tiền

Bạn vào chi tiết phòng, chọn Tab Thanh toán và thực hiện thanh toán cho khách

Bạn chọn chỉ thanh toán để thực hiện thanh toán

Khách không thanh toán hết tiền

Bạn vào chi tiết phòng,  chọn Tab Thanh toán, nhập số tiền khách thanh toán và tích chọn nút  để thêm thanh toán

 

 

Màn hình hiển thị form xác nhận thanh toán. Chọn Đồng ý để thanh toán