Làm thế nào để thay đổi tỷ giá tiền tệ?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Hệ thống > Tiền tệ

 

Sau đó, hệ thống hiển thị màn hình cài đặt tiền tệ. Bạn nhập tỉ giá cần thay đổi và lưu lại.