Làm thế nào để thêm dịch vụ Minibar, Giặt là?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Dịch vụ mở rộng

Thêm Minibar

Chọn dấu mũi tên để khai báo dịch vụ Minibar

Chọn dấu cộng(+) để thêm sản phẩm

Nhập thông tin sản phẩm và chọn Thêm để tạo mới

Thêm giặt là

Tương tự thêm Minibar