Làm thế nào để thêm logo cho khách sạn?

Thao tác:  Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Thông tin chung 

Sau khi chọn cấu hình sẽ hiển thị màn hình cấu hình khách sạn

 

Bạn chọn Thông tin chung và click vào khung màu xám để thêm ảnh.

Sau khi chọn ảnh xong thì click button Save để lưu ảnh

Đã thêm logo khách sạn thành  công.