Làm thế nào để thêm mới một nguồn?

Thêm trong cấu hình với tài khoản quản lý

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Marketing > Nguồn

 

Màn hình hiển thị danh sách các nguồn đã khai báo trong hệ thống.

 

Màn hình hiển thị form thêm mới nguồn.

 

Thêm nguồn thành công.

 

Thêm nguồn với tài khoản nhân viên.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Sơ đồ phòng > Chi tiết phòng.

 

Màn hình hiển thị thông tin chi tiết phòng.

 

Màn hình hiển thị form thêm mới nguồn.

themnguon2

 

Thêm nguồn thành công.