Làm thế nào để thêm một chính sách giá.

Thực hiện: Cấu hình  > Loại phòng > Cấu hình giá

 

Click Icon Thêm để thêm mới một chính sách giá

 

Màn hình sẽ hiển thị form để thêm mới khung giá. Click Lưu để lưu

.

 

Màn hình sẽ hiển thị màn hình như dưới đây. Click Giá sử dụng trọn ngày để nhập giá mặc định trọn ngày. Nhập giá mặc định trọn ngày và lưu giá vừa nhập