Làm thế nào để thêm một loại phòng mới?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Loại phòng

 

Tab Loại phòng

Bạn chọn dấu 

 1 để thêm loại phòng.

 

Màn hình thêm loại phòng

Nhập thông tin của loại phòng và chọn Tạo mới để hoàn thành thêm mới loại phòng.