Làm thế nào để thêm một nhân viên mới?

Thao tác: Đăng nhập phần mềm > Cấu hình > Nhân viên

1

 

Chọn 

1 để thêm nhân viên

Nhập đầy đủ thông tin của nhân viên mới và lưu lại.

Lưu ý, bạn nhớ chọn chức năng quản lý khách sạn hoặc nhân viên khách sạn cho tài khoản tạo mới.