Làm thế nào để thêm một phòng?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Danh sách phòng

 

Tab Danh sách phòng

Chọn dấu 

1 để thêm phòng

 

Tab thêm mới phòng

Bạn nhập đầy đủ thông tin của phòng mới và chọn Tạo mới để hoàn thành.