Làm thế nào để thiết lập giá phòng tính theo giờ?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Loại phòng > Cấu hình giá > Giá sử dụng theo giờ

 

Chọn  để thêm cài đặt giá theo giờ

Chọn  để xóa cài đặt giá theo giờ

Khi khách đến, phần mềm bắt đầu tính tiền theo giá phòng theo giờ mà bạn đã nhập vào. Nếu vượt quá khung giờ bạn nhập vào, phần mềm sẽ tính giá bán theo ngày hoặc đêm tùy vào cài đặt của khách sạn.

 

Ví dụ, như với cài đặt trên: Nếu khách ở 1 giờ sẽ tính giá là 50.000 VNĐ. Nếu khách ở đến giờ thứ 2, khách sẽ tính là 100.000VNĐ. Sau 2h sẽ được tính là giá một ngày hoặc qua đêm.