Làm thế nào để thiết lập giá phụ thu khi thêm khách ở trong phòng?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Loại phòng > Cấu hình giá

 

Chọn  để thêm cài đặt giá qua đêm

Chọn  để xóa một cài đặt giá qua đêm

Giá sử dụng khi thêm người lớn


Ví dụ: Mỗi phòng cho phép ở 2 người lớn. Khách ở vượt quá số lượng người lớn cho phép, cứ mỗi một người lớn sẽ thu thêm 10.000 VNĐ

Giá sử dụng khi thêm trẻ em

 

 

 

Ví dụ: Mỗi phòng cho phép ở 1 trẻ em. Khách ở vượt quá số lượng trẻ em cho phép, cứ mỗi một trẻ em sẽ thu thêm 10.000 VNĐ.