Làm thế nào để thiết lập khung giờ đêm?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Hệ thống

Bạn chọn Thời gian để cài đặt giờ cho khách sạn